روشهای برداری

شناسنامه کتاب

نوشته: رابرت جیمز کول

ترجمه: فرهاد ذکاوت
انتشارات:دانش پژوهان جوان
چاپ چهارم ۱۳۹۸
۱۴۱ صفحه

کتاب روشهای برداری دوره فشرده و کاملی است از مباحث ریاضی عمومی که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه (بخصوص فیزیک، نجوم، ریاضی، شیمی، زمین‌شناسی و زیست) تدریس می‌شود. ویژگی این کتاب، جمع‌بندی است از تمامی نکات و فرمول‌ها (همراه با تمرینات و مثال‌های کاربردی) که در حین گذراندن ریاضی عمومی با آن‌ها سر و کار دارید؛ بنابراین می‌توانید این منبع را برای آمادگی ریاضی المپیادهای نجوم و فیزیک استفاده کنید. این کتاب توسط آر.جی کول نگارش و توسط فرهاد ذکاوت ترجمه و توسط نشر رمز منتشر شده است.

فصل اول: جبر بردارها
۱-۱٫ اسکالرها
۲-۱٫ بردارها
۳-۱٫ بستگی خطی
۴-۱٫ بردارهای پایه
۵- ۱٫ کاربردها
۶-۱٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل دوم: ضرب بردارها
۱-۲٫ ضرب بردارها
۲-۲٫ ضرب اسکالر
۳-۲٫ روش دست راست بردارها
۴-۲٫ ضرب سه‌گانه
۵-۲٫ کاربردها
۶- ۲٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل سوم: مشتق
۱-۳٫ مشتق معمولی برداری
۲-۳٫ مشتقات جزئی برداری
۳-۳٫ دیفرانسیل‌ها
۴-۳٫ کاربردها
۵-۳٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل چهارم: انتگرال
۱-۴٫ انتگرال یک بردار
۲-۴٫ انتگرال‌های خطی
۳-۴٫ انتگرال‌های سطحی
۴-۴٫ انتگرال‌های حجمی
۵-۴٫ کاربردها
۶-۴٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل پنجم: عملگرهای برداری
۱-۵٫ گرادیان، دیورژانس و کرِل
۲-۵٫ ویژگی‌های نابلا
۳-۵٫ مشتق‌های جهتی
۴-۵٫ پتانسیل‌های اسکالر و برداری
۵- ۵٫ کاربردها
۶-۵٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل ششم: قضایای انتگرال
۱-۶٫ قضایای خط- سطح
۲- ۶٫ قضایای سطح- حجم
۳- ۶٫ ناوردایی، grad، div و curl
۴- ۶٫ میدان‌های پایستار
۵- ۶٫کاربردها
۶- ۶٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل هفتم: مختصات خمیده خطی متعامد
۱- ۷٫ مختصات خمیده خطی
۲- ۷٫ صورت کلی div، grad و curl
۳- ۷٫ کاربردها
۴- ۷٫ مثال‌های حل شده و تمرینات

فصل هشتم: پاسخ تعدادی از تمرینات