نوشته‌ها

مقدمه:

آبی که در یک لیوان شفاف می‌ریزید، شفاف است. اما اگر بخواهید از درون آب به دنیای ورای آن نگاه کنید چه رخ خواهد داد؟ احتمالاً همه چیز کمی کج و معوج و مبهم خواهد بود. اگر آب شفاف است، پس چرا نمی‌توانیم از درون آن محیط بیرون را شفاف ببینیم؟ پاسخ را باید در نحوه‌ی حرکت نور از درون آب، شیشه و سایر مواد شفاف جستجو کنیم. درست مانند شرایطی که قصد داشته باشید در استخر بدوید، هنگامی که نور در آب یا شیشه حرکت می‌کند، دچار کاهش سرعت می‌شود. با کاهش سرعت، نور یا از ماده خارج یا درون آن خم می‌شود. در این فعالیت علمی شما با بازی با نور اجسام عادی را ظاهر و غیب خواهید کرد! ادامه مطلب