نوشته‌ها

  • عدد اتمی: ۹
  • نماد شیمیایی: F
  • وزن اتمی: ۱۸.۹۹۸۴۰۳۲
  • نقطه‌ی ذوب: ۲۱۹.۶۷-
  • نقطه‌ی جوش: ۱۸۸.۱۲-
  • تعداد ایزوتوپ‌های پایدار: ۱
  • حالت فیزیکی در دمای اتاق: گاز

منشأ نامگذاری: نام فلوئور از واژه‌ی لاتین و فرانسوی فلوره به معنای جریان یا شاره گرفته شده است.

تاریخچه‌ی کشف

فلوئور واکنش‌پذیرترین عنصر جدول تناوبی است، به همین دلیل به طور آزاد در طبیعت یافت نمی‌شود و جداسازی و خالص‌سازی آن برای دانشمندان بسیار دشوار بوده است. گئورگیوس آگریکولا (Georigius Agricola) در سال ۱۵۲۹ موارد استفاده از فلوریت را شرح داده است. در اوایل دهه‌ی ۱۶۷۰ شواندهارد (Schwandhard) دریافت هنگامی که شیشه در معرض فلوریت و اسید قرار بگیرد، شیشه‌ی پردازش شده به دست می‌آید. ادامه مطلب