نوشته‌ها

اولين بار فيزيکدان بزرگ نظري اتريشي ولفگانگ پاؤلي (Wolfgang Pauli) در اوايل قرن بيستم دهه‌ي ۳۰ با استفاده از يک قانون همه در فيزيک به‌نام مقال تکانه (اندازه حرکت) انرژي، و اندازه حرکت زاويه کوانتمي (اسپين) در يک واپاشي [بتا] حدس زد که ذره‌اي خنثي که در ان زمان نوترون فرض کرده بود وجود دارد. نوترون که از پروتون و الکترون تشکيل شده، بار الکتريکي خنثي دارد. نوترون را ريچارد چادويک کشف کرد که به اشتباه جايزه‌ي نوبل شيمي به وي داده شد! ادامه مطلب